Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở

 1. Giám đốc Sở:  Bế Đăng Khoa

ĐT: 0206.3755599; DĐ: 0919772227

Email: bdkhoa@caobang.gov.vn; dangkhoa1977@gmail.com

Nhiệm vụ:
a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ KH&CN, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b.Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Khoa học và Công nghệ Cao Bằng; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, hợp tác về KH&CN; quản lý khoa học, phát triển tiềm lực KH&CN; Công tác thông tin và thống kê khoa học công nghệ; Công tác pháp chế, thanh tra hành chính, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng lãng phí; Công tác Thanh tra chuyên ngành KH&CN; Công tác Cựu chiến binh của Sở.

c. Kiêm các chức danh:

          Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

          - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan;

          - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở; Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, thăng hạng chức danh nghề của Sở;

          - Là người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin KH&CN Cao Bằng; Trưởng ban Biên tập Website Sở;

          - Kiêm nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng;

          - Kiêm nhiệm Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Quỹ phát triển KH&CN);

          - Là Chủ tài khoản của Sở;

          - Là người phát ngôn của Sở.

d.Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Thanh tra, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

đ. Theo dõi, chỉ đạo chung các nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực, các nhiệm vụ KH&CN lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh (theo danh mục cụ thể hàng năm).

         - Phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, hoạt động KH&CN của các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phụ trách công tác tư pháp, các ngành kinh tế tổng hợp; phụ trách hoạt động KH&CN của các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lâm và Thành phố Cao Bằng, Quảng Hòa, Trùng Khánh.

 

2. Phó Giám đốc sở: Nông Thành Thân 

ĐT: 02063.959.858;      DĐ: 0832.999.868

Email: thancb@gmail.com

Nhiệm vụ:

a.Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền; Giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc khi được Giám đốc Sở ủy quyền

           - Giúp Giám đốc Sở theo dõi việc thực hiện các kết luận của Giám đốc Sở, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Sở theo giai đoạn và hằng năm.

           - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hoạt động truy suất nguồn gốc; Công tác quản lý công nghệ, thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; Công tác Sở hữu trí tuệ, sáng kiến, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hành chính - Quản trị; Dân vận; phụ trách công tác Đoàn thể.

           - Kiêm nhiệm Phó Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Cao Bằng. Giúp GĐ theo dõi, chỉ đạo hoạt động của cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN

b.Giúp GĐ sở theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật,..(theo danh mục cụ thể hàng năm).

           - Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoạt động KH&CN của các ban, ngành thuộc các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh; phụ trách các huyện Thạch An, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hạ Lang.

          - Phụ trách hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện áp dụng ISO trong hoạt động của Sở.

          - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan

          - Là Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở.

c.Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

d.Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Sở.

đ.Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Đo lường - Chấtlượng; Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Văn phòng (Trừ công tácTổ chức cán bộ và những nội dung về công tác tài chính không được ủy quyền).

 image advertisement