Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Nâng cao chất lượng đội ngũ Giảng viên đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cao Bằng hiện nay
Lượt xem: 56

Đội ngũ giảng viên nói chung, giảng viên Trường giảng viên Trường Chính trị và các Trung tâm chính trị tỉnh Cao Bằng nói riêng là lực lượng nòng cốt quyết định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn lý luận về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương… Với chức năng, nhiệm vụ đó, việc xây dựng đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn là một nội dung hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong có 30 giảng viên/34 biên chế tham gia giảng dạy tại 3 khoa: Khoa Lý luận cơ sở, khoa Xây dựng Đảng và  khoa Nhà nước và Pháp luật; về trình độ chuyên môn:Tiến sỹ 01, Thạc sỹ 24, Đại học: 10; về trình độ lý luận chính chính trị cao cấp 25 giảng viên, trung cấp 04 giảng viên; 100% giảng viên có kiến thức nghiệp vụ sư phạm hoặc được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực; 93% giảng viên tham gia bồi dưỡng kiến thức kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Tại 10 trung tâm chính trị cấp huyện, thành phố có 17 cán bộ, giảng viên chuyên trách trong đó trình độ Thạc sỹ: 02, Đại học: 15; trình độ lý luận chính chính trị cao cấp 07, trung cấp 10 và trình độ khác theo quy định.

Đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các trung tâm chính trị cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn theo chức danh về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt được chuẩn hóa theo quy định. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ bản được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực, trong đó có nhiều người trải qua nhiều vị trí công tác, có kỹ năng, kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ sư phạm, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại địa phương cơ sở. Hầu hết các giảng viên đều là những người đang ở độ tuổi chín chắn và trưởng thành về cả tuổi đời và thâm niên công tác, dưới từ 30 - 45 tuổi có 11 đồng chí; trên 45 đến 50 tuổi có 01 đồng chí; trên 50 tuổi có 5 đồng chí; thời gian công tác tại trung tâm dưới 10 năm: 15 đồng chí; từ 10 đến 15 năm: 02 đồng chí. 100% giảng viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là những người được giác ngộ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được trang bị thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa; đáp ứng được yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay về phẩm chất chính trị thể hiện ở sự kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thái độ khách quan, trung thực, khiêm tốn, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có ý thức xây dựng tác phong nhà giáo và nhất là sự đánh giá cao của học viên về sự nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong giảng dạy, phản ánh sự tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị và các trung tâm chính trị huyện còn tồn tại những hạn chế nhất định ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Số lượng biên chế giảng viên của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong hiện nay là 30 người (đạt 83,33% so với định mức biên chế được tỉnh giao); số lượng cán bộ giảng viên tại các trung tâm được biên chế từ 4 đến 6 người (Quy định 208 - QĐ/TW ngày 08/01/2019 của Ban Bí thư về chức năng, bộ máy của các trung tâm chính trị cấp huyện) nhưng hiện nay đều chưa được đảm bảo ở mức tối thiểu, phần nào ảnh hưởng đến xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của Trường và một số trung tâm chính trị. Thiếu đội ngũ giảng viên nòng cốt kế cận có trình độ chuyên môn cao: Trường Chính trị Hoàng Đình Giong hiện có 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, các trung tâm chính trị có 02 giảng viên trình độ thạc sỹ; trình độ lý luận chính trị chủ yếu là trung cấp; một số giảng viên chưa thực sự nhạy bén trước các luồng văn hóa, tư tưởng mới, thiếu định hướng, kiểm soát, nắm bắt, cập nhật tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; một số giảng viên lâu năm còn mang tư tưởng bảo thủ, trì trệ và chậm đổi mới.Trong giảng dạy, nhiều giảng viên còn thiếu kỹ năng sư phạm, nặng về độc diễn, làm cho không khí của một buổi học nặng nề, nhàm chán; một số ít giảng viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn; bằng lòng với những kết quả hiện có, nên có những lúng túng nhất định trong nghiên cứu, giảng dạy, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.Số lượng công trình khoa học đăng trên các báo, tạp chí uy tín còn khá ít, một số bài viết chất lượng chưa cao; việc tổng kết thực tiễn vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đề xuất thiết thực để góp phần với tỉnh trong việc hoạch định các chính sách tại địa phương, cơ sở.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là doviệc rà soát các tiêu chí cần có của giảng viên chưa được thực sự quan tâm; trong công tác tuyển dụng việc bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định gặp nhiều khó khăn, bất cập (tại các trung tâm chính trị theo quy định hiện hành, tiếp nhận, tuyển dụng giảng viên chuyên trách phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp - đối với các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trong thời gian trước mắt, có thể là trung cấp và không áp dụng cho chức danh giám đốc và phó giám đốc trung tâm). Một số giảng viên chưa cố gắng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc, chưa cố gắng vượt khó trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thiếu cập nhật, quan tâm, nắm bắt thông tin thời sự trong và ngoài nước; không ít giảng viên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, các kỹ năng, phương pháp trong giảng dạy dẫn đến chậm đổi mới nội dung và phương pháp, tác phong làm việc. Giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện còn hạn chế về khả năng sử dụng công nghệ, phương tiện dạy học hiện đại, phương pháp, kỹ năng dạy học tích cực. Nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương còn hạn hẹp… Là những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ giảng viên.

Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và trung tâm chính trị các huyện đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cao Bằng hiện nay cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, vcông tác tuyển dụng, tiếp nhận giảng viên

Việc tuyển dụng, tiếp nhận giảng viên là khâu đầu vào có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên.Theo đó, trong công tác tuyển dụng và tiếp nhận giảng viên, cơ quan có thẩm quyền cần những tiêu chuẩn cần thiết đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có tố chất để phát triển. Trong tuyển dụng, tiếp nhận cần phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, sức khỏe, ngôn ngữ, ngoại hình, khả năng sư phạm. Ưu tiên tuyển dụng, tiếp nhận những người có trình độ chuyên môn giỏi, đã được đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, đã kinh qua công tác giảng dạy hoặc công tác thực tiễn. Trong đó, chú trọng tuyển dụng những người có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu cần tuyển.

Hình thức tuyển dụng, tiếp nhận giảng viên cần thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhiều người được biết và có thể tham gia dự tuyển, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan. Việc tuyển dụng nên thông qua một hội đồng chuyên môn của nhà trường làm tham mưu, tư vấn về chuyên môn và các điều kiện khác để cấp có thẩm quyền quyết định. Việc tuyển sẽ căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm; cơ cấu chuyên môn, số lượng giảng viên cần tuyển và tổng điểm của các thí sinh dự tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

Thứ hai, về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên

Động viên, khích lệ, định hướng đội ngũ giảng viên tích cực rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy của bản thân về mọi mặt. Tạo điều kiện để giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn (đặc biệt là tiến sĩ). Nhà trường cần có kế hoạch chọn cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn gắn với các nội dung liên quan đến lĩnh vực giảng viên đang đảm nhiệm; bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích cực từ cơ bản đến nâng cao. Cùng với đó mỗi giảng viên phải chủ động đăng ký tham gia các khóa học, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ ba, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cho đội ngũ giảng viên

Giảng viên ngoài nhiệm vụ giảng dạy còn phải tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tham mưu cho tỉnh trong việc đề ra các chủ trương chỉ đạo đổi mới các hoạt động của hệ thống chính trị.

Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cho giảng viên phải có giải pháp từ hai phía.Về giảng viên, phải thường xuyên tự học, tự nghiên cứu khai thác các vấn đề dưới góc độ khoa học chính trị hoặc chuyên môn nghiệp vụ; phải nghiêm túc và nhiệt huyết trong hoạt động nghiên cứu khoa họcbằng cách viết những bài nghiên cứuđăng ở nội san hoặc Website, đến các bài báo chuyên ngành. Tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường và các đề tài cao hơn; viết bài hội thảo khoa học các cấp… Thông qua đó sẽ giúp giảng viên hình thành các phương pháp nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân.Về phía cơ sở đào tạo, cụ thể là Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và trung tâm chính trị các huyện cần tạo môi trường cơ chế về kinh phí, thời gian hợp lý để giảng viên có điều kiện nghiên cứu khoa học, phát triển, phát huy năng lực nghiên cứu. Nhà trường có thể mời chuyên gia tập huấn, hướng dẫn, giảng dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn hoặc tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về phương pháp nghiên cứu, khai thác thông tin, khảo sát thực tiễn, tổng hợp các vấn đề nghiên cứu để giảng viên có thể tiếp cận nhanh hơn, trưởng thành nhanh hơn năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu thực tế cũng hết sức quan trọng đối với mỗi giảng viên. Theo đó, cần thực hiện đa dạng hóa hoạt động nghiên cứu thực tế. Ngoài việc đi đến địa phương, đơn vị để nghiên cứu trực tiếp theo truyền thống. Nhà trường có thể đề xuất với Tỉnh ủy cho đội ngũ giảng viên tham gia nghiên cứu thực tế theo các hình thức khác nhau như: tham gia các hội thảo, hội nghị của tỉnh và các ban ngành trong thời gian ngắn; thực hiện nghiên cứu thực tế có kỳ hạn tại các huyện hoặc xã để để học tập kinh nghiêm, gắn kết lý luận với thực tiễn địa phương.

Thứ tư, về công tác đánh giá giảng viên

Kiểm tra, đánh giá, nhận xét giảng viên là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng của quản lý của nhà trường. Từ hoạt động này tạo ý thức, động lực để giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp dạy học, thực hiện nền nếp, quy trình, quy chế hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để làm tốt công tác kiểm tra, nhận xét, đánh giá giảng viên cần ban hành một số quy định cụ thể, xác định tiêu chí đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhận xét đánh giá giảng viên theo từng năm làm cơ sở cho hoạt động kiểm tra, đánh giá. Nội dung kiểm tra, nhận xét, đánh giá cần đầy đủ toàn diện theo nhiệm vụ giảng dạy bao gồm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, công tác chủ nhiệm, quản lý học viên, việc thực hiện quy chế chuyên môn…

Công tác kiểm tra, nhận xét, đánh giá giảng viên phải được thực hiện thường xuyên. Thành phần tham gia kiểm tra, nhận xét gồm lãnh đạo trường, đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa chuyên môn. Công tác kiểm tra, nhận xét đánh giá phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan.

Qua kiểm tra, nhận xét, đánh giá để nắm thực trạng đội ngũ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; bố trí sử dụng giảng viên và bổ nhiệm, đề bạt cán bộ quản lý. Đồng thời đề ra các biện pháp phù hợp để uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, vi phạm các quy định chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học, từ đó xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Thứ năm, chú trọng quan tâm đến chế độ chính sách, tôn vinh, khen thưởng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên

Để thu hút, động viên, khích lệ đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với nghề, phát huy trí tuệ, tài năng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường cần có cơ chế chính sách hợp lý. Khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những người có thành tích, có sáng kiến, có nhiều đóng góp cho sự đổi mới phát triển của nhà trường. Tôn vinh và bình chọn các danh hiệu thi đua, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu vinh dự nhà nước đối với những giảng viên giỏi, có nhiều thành tích, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tóm lại,để củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị hướng tới xây dựng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các trung tâm chính trị đạt chuẩn theo quy định, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên là hết sức quan trọng góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện được nâng lên là yếu tố quyết định đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị trên địa bàn, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, đưa Cao Bằng trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

 

Tác giả bài viết: ThS. Trịnh Thị Ánh Hoa - Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


image advertisement