Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 677
  • Trong tuần: 5 849
  • Tổng lượt truy cập: 2037837
  • Tất cả: 1392
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 27
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Ở cấp địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.
anh tin bai

Toàn cảnh buổi Hội thảo về an toàn thông tin trong chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng. Ảnh PH

 

Để thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/ 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 24/4/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng, là cơ sở để các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số trong hoạt động cơ quan đơn vị, tỉnh cũng đã đề ra các mục tiêu cho từng giai đoạn, tuy nhiên định hướng mục tiêu đến năm 2030 cụ thể như sau:

Hoàn thiện lộ trình chuyển đổi số và hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; kinh tế số đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát trển kinh tế - xã hội của tỉnh; xã hội số tiếp tục được phát triển, đông đảo người dân được hưởng lợi ích từ công nghệ số; Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 95%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; tỷ lệ dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%; tỷ lệ hộ gia đình được kết nối Internet băng thông rộng cáp quang đạt 100%; tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 70%; tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám bệnh từ xa đạt trên 50%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95%; tỷ lệ các cơ sở đào tạo cao đẳng, trung cấp, giáo dục nghệ nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt trên 100%; tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trong học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt trên 95%.

Trên cơ sở  mục tiêu đặt ra tỉnh Cao Bằng cũng nhấn mạnh một số nội dung trong phát triển kinh tế số và xã hội số như:

Phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số

Về thể chế: Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11 -NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh...

Hạ tầng: Triển khai chiến lược phát triển hạ tầng số theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn bộ, ngành Trung ương; triển khai chiến lược, lộ trình hóa và thông minh hóa các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu khác phục vụ kinh tế số và xã hội số...; Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên điạ bàn tỉnh theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 và Quyết định số 221/QĐ -TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp và dịch vụ logistics; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân; triển khai Nền tảng địa chỉ số, bản đồ số tạo hạ tầng mềm cho phát triển kinh tế số và xã hội số...

Nền tảng số: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia; thúc đẩy, sử dụng các nền tảng số phù hợp với địa phương phục vụ công tác quản lý, điều hành góp phần phát triển kinh tế xã hội...

Dữ liệu số: Triển khai chiến lược dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương; triển khai kế hoạch phát triển dự liệu và nhân lực trong các lĩnh vực trong điểm: Nông nghiệp, y tế, giáo dục và đạo tạo, tài nguyên và môi trường...; triển khai nền tảng tổng hợp, phân tích dự liệu tập trung cấp tỉnh...

Đảm bảo an toàn thông tin mạng: Triển khai kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt"Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phố với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh; triển khai dịch vụ an toàn thông tin mạng chuyên nghiệp giúp tổ chức, doanh nghiệp thực hiện mô hình bảo vệ 04 lớp;  triển khai ký số từ xa theo hướng ưu tiên phổ cập việc sử dụng chữ ký số cá nhân cho người dân; triển khai giải pháp để hỗ trợ, miễn giảm giá sử dụng chữ ký số;Triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 về định danh và xã thực điện tử...

Nhân lực số: Triển khai chương trình dạy và học về kỹ năng số và STEM/STEAM trong giáo dục tiểu học và phổ thông; triển khai mạng lưới thư viện điện tử, các nền tảng tài nguyên giáo dục mở; Nền tảng quản lý nội dung học tập quốc gia.

Phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số: triển khai Nền tảng học trực tuyến mở(MOOC) về kỹ năng số; tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản, kỹ năng số nâng cao, kỹ năng kỹ thuật cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin và chuyên trách chuyển đổi số và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh...; triển khai chương trình thúc đẩy phát triển công dân số rộng khắp, khuyến khích mỗi người dân tuổi thanh niên đều có danh tính số, tài khoản số; hỗ trợ triển khai đào tạo, tập huấn về kỹ năng số cho người dân...; triển khai nền tảng truyền hình số (trực tuyến), phát thanh số (trực tuyến)...

Phát triển doanh nghiệp số:Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam theo Chỉ thị 01/CT -TTG ngày 14/01/2020 của Thủ tưởng Chính phủ; triển khai chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...; triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và logistics chuyển đổi số; chương trình hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, chuyển đổi số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; triển khai nền tảng quản trị tổng thể, kế toán dịch vụ...

Thanh toán số: Triển khai kế hoạch phát triển không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chương trình thúc đẩy dịch vụ Mobile - Money, tập trung ưu tiên ở các vùng, miền có tỷ lệ phổ cập dịch vụ ngân hàng ở mức thấp...Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia, kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép thanh toán hóa đơn điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch điện tử.

Phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực:

Nông nghiệp và nông thôn:Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế số nông nghiệp; triển khai nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trong đó có cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, HTX và doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt và người nông dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản cho phép kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng của nông sản...

Y tế: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực y tế; phổ cập chăm sóc sức khỏe và tư vấn khám chữa bệnh từ xa; triển khai nền tảng số tư vấn khám chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý đơn thuốc điện tử quốc gia tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; nền tảng quản lý xét nghiệm; quản lý tiêm chủng; hồ sơ sức khỏe cá nhân; hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến...

Giáo dục - Đào tạo: Triển khai nền tảng số dạy, học trực tuyến, kết nối phục vụ trực tuyến toàn trình cho công tác giảng dạy - học tập - thi cử cho học sinh, sinh viên, giáo viên, hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số bảo đảm chất lượng cho việc thi cử trực tuyến; tìm kiếm và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp công nghệ giáo dục (Edtech) vào giảng dạy.

Lao động, việc làm và an sinh xã hội:Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội; thúc đẩy, khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử, chứng chỉ, chứng nhận điện tử, chi trả an sinh xã hội trực tuyến hoặc trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng, loại bỏ khâu trung gian không cần thiết...

Thương mại, công nghiệp và năng lượng: Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ -TTG ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh; Quản lý, giám sát tình hình thị trường hàng hóa; Chương trình thúc đẩy thương mại điện tử tại các vùng nông thôn có tiềm năng phát triển; hỗ trợ người dân đưa sản phẩm dịch vụ lên các sàn thươn g mại điện tử; triển khai nền tảng điện tử thông qua chuỗi giá trị; thúc đẩy thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh....

Văn hóa, thể thao và du lịch: Triển khai nền tảng dữ liệu số du lịch trong cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp du lịch đóng vai trò nòng cốt và khách du lịch tham gia tích cực trong việc thu nhập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ hoạch định chính sách, lập kế hoạch kinh doanh, tối ưu hóa, cải thiện chất lượng dịch vụ và đưa ra gói ưu đãi cho khách du lịch; triển khai nền tảng quản  trị và kinh doanh du lịch, phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch...; triển khai nền tảng mô hình hóa đa chiều phục vụ phát triển bảo tàng số, du lịch số...

Tài nguyên & môi trường: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực môi trường; triển khai hạ tầng số, nền tảng dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường, ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu đất đai, bản đồ bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin, hình thành các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, khai thác hiệu quả hệ sinh thái số về tài nguyên và môi trường...

Theo đó, tỉnh cũng đưa ra các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số như sau:

Một là, tổ chức, bộ máy hiệu quả và phát huy được vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện; triển khai hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, tổ dân phố với các tổ viên kiêm nhiệm và các thành viên tại chỗ năng nổ, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng số để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số "Make in Việt Nam".

Hai là, Hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nền tảng số trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng số cho người dân thông qua việc sử dụng nền tảng số; hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong việc thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào tỉnh;

Ba là, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản sao số, chuỗi khối, thực tế ảo/thực tế tăng cường, dự liệu lớn, kết hợp với các công nghệ mở, mã nguồn mở để phát triển các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số; tìm kiếm, có chính sách hấp dẫn để thu hút các chuyên gia về công nghệ số về tỉnh để nghiên cứu, đầu tư kinh doanh; nghiên cứu xây dựng các mô hinhg kinh doanh mới, mô hình mẫu về chuyển đổi số, kinh tế số...

Bốn là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, tập huấn rộng khắp về các nền tảng quốc gia, các ô hình kinh tế số, xã hội số điển hình trên hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ sở...; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện và các kết quả thực hiện, lồng ghép các nội dung kinh tế số, xã hội số...; sản xuất các tin bài, phóng sự trên phát thanh, truyền hình...

Năm là, Hàng năm thực hiện điều tra, khảo sát, thu nhập, công bố kết quả thống kê, đo lượng các chỉ tiêu kinh tế số và các mục tiêu cơ bản về kinh tế số, xã hội số.

Sáu là, thực hiện kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí đầu tư cuả doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bẩy là, đánh giá tác động của phát triển kinh tế số, xã hội số ở tỉnh  và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ số; thu hẹp khoảng cách và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số...
                                                       Tác giả: ĐT(Theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Cao Bằng)
Tin khác
1 2 3 4 5  ...