Nghị Quyết sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 12/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị Quyết sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lĩnh vực khoa học công nghệ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-12.pdf